INFORMOVANIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Spoločnosť DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., IČO 35 898 933, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika, prostredníctvom tohoto dokumentu plní ako prevádzkovateľ osobných údajov svoje povinnosti vyplývajúce z čl. 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov („ďalej len „Zákon“), resp. čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (známe tiež ako „GDPR“), a žiada Vás ako uchádzača o zamestnanie (a v zmysle GDPR ako „dotknutú osobu“), aby ste vzal(a) na vedomie nasledujúce informácie:

Kontaktné údaje: telefón: 031/2901000, E-mail: service-sk@deichmann.com

Osobné údaje o Vás – ako uchádzačovi/uchádzačke o zamestnanie v našej spoločnosti (ďalej tiež iba „uchádzač“) – budú spracúvané výlučne za účelom výberu zamestnancov. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je podľa čl. 13 ods. 1 písm. b) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie predzmluvných vzťahov, resp. plnenie zmluvy (ktorej zmluvnou stranou je uchádzač, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť uchádzača).

Osobnými údajmi v zmysle tejto informácie pre účely výberového konania sa rozumejú údaje obsiahnuté v životopise uchádzača/uchádzačky, a prípadne v motivačnom liste, oboje vyplňované dobrovoľne uchádzačom/uchádzačkou, t.j. napríklad meno, priezvisko, kontaktné údaje, vek, bydlisko, dosiahnuté vzdelanie, prehľad praxe a ďalšie údaje poskytnuté uchádzačom/uchádzačkou písomne alebo ústne pri osobnom rozhovore s nami (resp. našim zamestnancom). Za účelom čo najefektívnejšieho výberu nových zamestnancov môžeme osobné údaje o uchádzači/uchádzačke získavať aj prostredníctvom elektronických dotazníkov a testov, ktoré tento/táto absolvuje. Ide o také spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík, súvisiacich napríklad s výkonnosťou v práci a spoľahlivosťou.

Vyššie uvedené osobné údaje nám boli primárne poskytnuté spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35800861.

Účelom spracúvania osobných údajov je tak výber potenciálnych najvhodnejších zamestnancov, uskutočňovanie osobných pohovorov, zasielanie osobných informácií záujemcom o pracovnú pozíciu súvisiacich s riadením prijímacieho procesu v našej spoločnosti, uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo prípadne dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s úspešnými uchádzačmi. Osobné údaje spracúvame aj keď nás uchádzač kontaktuje prostredníctvom e-mailovej komunikácie s akoukoľvek otázkou. Osobné údaje od uchádzača tak získavame výlučne na základe jeho aktívneho konania, tzn. najmä na základe zaslania životopisu alebo vyplnenia a odoslania otázky prostredníctvom e-mailu.

Osobné údaje budeme spracovávať manuálne i automaticky priamo, prostredníctvom našich zamestnancov. K automatizovanému rozhodovaniu nedochádza. V prípade, že budú osobné údaje uchádzača prevádzkovateľom resp. sprostredkovateľom poskytované mimo EU, budú zabezpečené v zmysle GDPR do najvyššej možnej miery. Pre viac informácií prosíme nahliadnite do https://www.profesia.sk/vseobecne-obchodne-podmienky.

Príjemcovia osobných údajov sú štátne orgány (najmä oblastný inšpektorát práce, Úrad práce SR, Úrad na ochranu osobných údajov, orgány činné v trestnom konaní, súdy, správcovia dane) a iné subjekty na základe právnych predpisov a ďalej subjekty iných spoločností zo skupiny DEICHMANN a TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (služba istp), Profesia, spol. s r.o. (v úlohe sprostredkovateľa, nástroj MARK).

Ak uspejete vo výberovom konaní, vaše osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s pravidlami uchovávania stanovenými v príslušných interných predpisoch pre uchovávanie osobných údajov našich zamestnancov.

Ak vo výberovom konaní neuspejete, a pokiaľ nebol z vašej strany udelený súhlas so spracovaním za účelom zaradenia do databáze uchádzačov, vaše osobné údaje budú našou spoločnosťou zlikvidované ihneď po skončení výberového konania.

Informácie o právach uchádzača/uchádzačiek

Uchádzač má právo požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe uchovania, skutočnosti či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov. O všetkom bol uchádzač prevádzkovateľom informovaný.

Uchádzač má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Ďalej má uchádzač právo žiadať opravu osobných údajov, ak sú nepresné, a právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ pominul účel ich spracovania.

Uchádzač má taktiež právo na prenositeľnosť údajov, má teda právo získať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré prevádzkovateľ získal v súvislosti s výberovým konaním. Prevádzkovateľ na základe žiadosti uchádzača poskytne uchádzačovi tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa neuplatní, ak sa spracovanie nerealizuje automatizovane.

Ak sú osobné údaje poskytované do tretej krajiny, má uchádzač právo byť o tomto informovaný, a taktiež byť informovaný o vhodných bezpečnostných zárukách, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie.

Ak má uchádzač podozrenie, že je spracovávanie osobných údajov v rozpore s ochranou osobných údajov alebo inými právnymi predpismi, je oprávnený žiadať obmedzenie, vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Ak sa uchádzač domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Platí, že informácie a všetky oznámenia a úkony uchádzača v zmysle vyššie uvedeného sa poskytujú a robia bezplatne. Iba v prípade, keď sú žiadosti uchádzača zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä pretože sa opakujú, môže prevádzkovateľ buď uložiť primeraný poplatok, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

 

INFORMOVANIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Spoločnosť DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., IČO 35 898 933, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika, prostredníctvom tohoto dokumentu plní ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej tiež iba „prevádzkovateľ“) svoje povinnosti vyplývajúce z čl. 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov („ďalej len „Zákon“), resp. čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (známe tiež ako „GDPR“), a žiada Vás ako uchádzača o zamestnanie (a v zmysle GDPR ako „dotknutú osobu“), aby ste vzal(a) na vedomie nasledujúce informácie:

Kontaktné údaje: telefón: 031/2901000, E-mail: service-sk@deichmann.com

Osobné údaje o Vás – ako uchádzačovi/uchádzačke o zamestnanie v našej spoločnosti (ďalej tiež iba „uchádzač“) – budú spracúvané výlučne za účelom ukladania do databáze uchádzačov o zamestnanie, pre hľadanie vhodného zamestnanca/zamestnankyne na určitú pozíciu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Osobnými údajmi v zmysle tejto informácie pre účely ukladania do databáze uchádzačov o zamestnanie, sa rozumejú údaje obsiahnuté v životopise uchádzača/uchádzačky, a prípadne v motivačnom liste, oboje vyplňované dobrovoľne uchádzačom/uchádzačkou, t.j. napríklad meno, priezvisko, kontaktné údaje, vek, bydlisko, dosiahnuté vzdelanie, prehľad praxe a ďalšie údaje, poskytnuté uchádzačom/uchádzačkou.

Vyššie uvedené osobné údaje nám boli primárne poskytnuté spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35800861.

Osobné údaje budeme spracovávať manuálne i automaticky priamo, prostredníctvom našich zamestnancov. K automatizovanému rozhodovaniu nedochádza. V prípade, že budú osobné údaje uchádzača prevádzkovateľom resp. sprostredkovateľom poskytované mimo EU, budú zabezpečené v zmysle GDPR do najvyššej možnej miery. Pre viac informácií prosíme nahliadnite do https://www.profesia.sk/vseobecne-obchodne-podmienky.

Príjemcovia osobných údajov sú štátne orgány (najmä oblastný inšpektorát práce, Úrad práce SR, Úrad na ochranu osobných údajov, orgány činné v trestnom konaní, súdy, správcovia dane) a iné subjekty na základe právnych predpisov, a ďalej iné spoločnosti zo skupiny DEICHMANN, a TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (služba istp), Profesia, spol. s r.o. (v úlohe sprostredkovateľa, nástroj MARK).

Osobné údaje každého z uchádzačov budeme uchovávať len počas doby trvania udeleného súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu zaslaného na service-sk@deichmann.com alebo bežnou poštou na adrese DEICHMANN-OBUV SK, s. r. o., IČO 35 898 933, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia, a osobné údaje uchádzača budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Informácie o právach uchádzača/uchádzačiek

Uchádzač má právo požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe uchovania, skutočnosti či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov. O všetkom bol uchádzač prevádzkovateľom informovaný.

Uchádzač má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Ďalej má uchádzač právo žiadať opravu osobných údajov, ak sú nepresné, a právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ pominul účel ich spracovania.

Uchádzač má taktiež právo na prenositeľnosť údajov, má teda právo získať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré prevádzkovateľ získal v súvislosti s uložením do databáze uchádzačov. Prevádzkovateľ na základe žiadosti uchádzača poskytne uchádzačovi tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa neuplatní, ak sa spracovanie nerealizuje automatizovane.

Ak sú osobné údaje poskytované do tretej krajiny, má uchádzač právo byť o tomto informovaný, a taktiež byť informovaný o vhodných bezpečnostných zárukách, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie.

Ak má uchádzač podozrenie, že je spracovávanie osobných údajov v rozpore s ochranou osobných údajov alebo inými právnymi predpismi, je oprávnený žiadať obmedzenie, vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Ak sa uchádzač domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 Platí, že informácie a všetky oznámenia a úkony uchádzača v zmysle vyššie uvedeného sa poskytujú a robia bezplatne. Iba v prípade, keď sú žiadosti uchádzača zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä pretože sa opakujú, môže prevádzkovateľ buď uložiť primeraný poplatok, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

 

INFORMOVANIE O SPRACÚVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČA O DUÁLNE VZDELÁVANIE A JEHO ZÁKONNÉHO ZASTUPCA

Spoločnosť DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., IČO 35 898 933, so sídlom ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda, Slovenská republika, prostredníctvom tohoto dokumentu plní ako správca osobných údajov svojej povinnosti vyplývajúce z čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (známe také ako „GDPR“) a § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) žiada Vás ako uchádzača (a v zmysle GDPR ako „dotknutá osoba“) do systému duálneho vzdelávania, resp. jeho zákonného zástupcu vo zmyslu zákona č. 61/2015 Z. z., o odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej len „duálne vzdelávanie“), aby ste vzal(a) na vedomie nasledujúce informácie:

Osobné údaje o Vás – ako o uchádzačovi, resp. ako jeho zákonnom zástupcovi, budú spracúvané výlučne za účelom výberu žiakov, ktorí sa hlásia do systému duálneho vzdelávania, a želajú si tak vykonávať jeho praktickú časť tohto vzdelávania u nás, tj. spoločnosti DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. Právnym základom spracúvania je podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona plnenie predzmluvných vzťahov.

Osobnými údajmi v zmysle tohoto informovanie pro účely výberového konania sa rozumejú údaje obsiahnuté v registračnom formulári uchádzača, vyplňovaný dobrovoľne uchádzačom, resp. jeho zákonným zástupcom, t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a prípadne ďalšie osobné údaje poskytnuté uchádzačom písomne alebo ústne pri osobnom rozhovore s nami (resp. našim zamestnancom) a meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa zákonného zástupcu.

Účelom spracúvania osobných údajov je tak výber žiakov, ktorí by na základe učebné zmluvy s nami absolvovali praktické vyučovanie v rámci duálneho vzdelávania, uskutočňovanie osobných pohovorov a komunikácia s príslušnou strednou odbornou školou, ktorej by bol uchádzač žiakom a s ktorou spolupracujeme na základe zmluvy o duálnom vzdelávania. Osobné údaje spracúvame aj keď nás uchádzač nebo zákonný zástupca kontaktuje prostredníctvom e-mailovej komunikácie s akoukoľvek otázkou. Osobné údaje od uchádzača, resp. jeho zákonného zástupca tak získavame výlučne na základe jeho aktívneho konania, tzn. najmä na základe zaslania registračného formulára alebo vyplnenia a odoslania otázky prostredníctvom e-mailu.

Osobné údaje tak budeme spracovávať manuálne i automaticky priamo, prostredníctvom svojich zamestnancov, a ďalej prostredníctvom nami poverených spracovateľov, najmä prostredníctvom iných spoločností zo skupiny DEICHMANN.

Osobné údaje každého z uchádzačov, resp. jeho zákonného zástupca budeme uchovávať len počas doby trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby (po ukončení výberového konania) osobné údaje neúspešných uchádzačov a ich zákonných zástupcov  zlikvidujeme.

Informácie o právach uchádzača a zákonného zástupca

Uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca má právo požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe uchovania, skutočnosti či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov. O všetkom bol uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca správcom informovaný.

Uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od správcu potvrdenie, osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Ďalej má uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca právo žiadať opravu osobných údajov, ak sú nepresné, a právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ pominul účel ich spracovania.

Uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca má taktiež právo na prenositeľnosť údajov, má teda právo získať od správcu osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré správca získal v súvislosti s výberovým konaním. Správca na základe žiadosti uchádzača, resp. jeho zákonného zástupca poskytne uchádzačovi, resp. jemu zákonnému zástupcovi tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa neuplatní, ak sa spracovanie nerealizuje automatizovane.

Ak sú osobné údaje poskytované do tretej krajiny, má uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca právo byť o tomto informovaný, a taktiež byť informovaný o vhodných bezpečnostných zárukách, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie. V dobe podpisu tohto informovania uchádzačom, resp. jeho zákonným zástupcom nie sú osobné údaje prevádzkovateľom poskytované mimo EU.

Ak má uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca podozrenie, že je spracovávanie osobných údajov v rozpore s ochranou osobných údajov alebo inými právnymi predpismi, je oprávnený žiadať obmedzenie, vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Ak sa uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, sekretariát úradu: 00421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.